سوابق اجرائی شرکت پويا پرند

رديف

موضوع خدمات

نام کارفرما

شروع پروژه

محل اجراي پروژه

شرح مختصر کارهاي انجام شده

1

مکانیزاسیون آرشیو اسناد

مديريت اکتشاف شرکت ملي نفت ايران

1380

ساختمان مرکزي مديريت اکتشاف - خيابان جمهوري

تبديل و انتقال 2400000 برگ اسناد کاغذي به محيط رايانه

2

آرشيو منابع ميکروگرافيک

مرکز تحقيقات مخابرات ايران

1380

ساختمان مرکزي مرکز تحقيقات مخابرات ايران

تبديل و انتقال اطلاعات350.000 ميکروفيلم به محيط رايانه اي

3

ایجاد آرشيو اسناد

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

1381

دفتر مرکزي مناطق نفت خيز جنوب اهواز

اسکن و داده آمائی 250.000 اسناد فني

4

ایجاد پایگاه اطلاعات دیجیتالی

پژوهشگاه صنعت نفت

1382

ساختمان پژوهشگاه صنعت نفت

تبدیل و انتقال اسناد موجود در کتابخانه مرکزی

سوابق اجرائی شرکت پويا پرند

رديف

موضوع خدمات

نام کارفرما

شروع پروژه

محل اجراي پروژه

شرح مختصر کارهاي انجام شده

5

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب

1383

ساختمان شرکت ملي مناطق نفت خيز جنوب – اهواز

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 800.000 برگ سند در نرم افزار

6

ديجيتايز کردن نمودار چاه پيمايی

مديريت اکتشاف نفت

1383

ساختمان مرکزي مديريت اکتشاف – خيابان جمهوري

ديجيتايز و رقومي سازي 20000 متر نمودارهاي چاه پيمائی

7

ایجاد آرشيو اسناد

سازمان فن آوري اطلاعات شهرداري تهران مناطق 9و4،6،8

1384

شهرداری مناطق 9و4،6،8 تهران

ایجاد آرشيو اسناد و داده آمائی 29.000.000 برگ اسناد موجود در بایگانی

8

ایجاد آرشيو اسناد

دانشگاه تهران

1384

ساختمان مرکزي دانشگاه تهران

اسکن و ایجاد آرشيو اسناد و داده آمائی 1.000.000 برگ اسناد پرونده پرسنلي

9

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

اداره کل منابع طبیعی

1384

اداره منابع طبیعی قم

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 850.000 برگ سند در نرم افزار

سوابق اجرائی شرکت پويا پرند

رديف

موضوع خدمات

نام کارفرما

شروع پروژه

محل اجراي پروژه

شرح مختصر کارهاي انجام شده

10

ایجاد آرشيو اسناد

راه آهن

1384

ساختمان شهيد کلانتري راه آهن جمهوري اسلامي ايران

اسکن، ايندکس و داده آمائی 450.000 اسناد موجود در بايگاني

11

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

اداره کل ثبت اسناد واملاک استان تهران

1385

اداره ثبت شميرانات

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 5.200.000 برگ اوراق پرونده های ثبتی در نرم افزار

12

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

نيروگاه رامين

1385

نيروگاه حرارتي رامين اهواز

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 8.000 برگ اسناد فني

13

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

جهاد کشاورزی خراسان رضوی

1386

سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی-مشهد

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 400.000 برگ در نرم افزار

14

اسکن و داده­آمایی

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان کرمانشاه

1386

اداره ثبت کرمانشاه

اسکن و داده آمائی 175.000 برگ از دفاتر املاک

15

اسکن و داده­ آمایی

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان مرکزی

1386

اداره ثبت مرکزی

اسکن و داده آمائی 320.000 برگ از دفاتر املاک

سوابق اجرائی شرکت پويا پرند

اسکن و داده آمائی و دسته ­بندی موضوعی1.300.000 برگ اسناد


رديف

موضوع خدمات

نام کارفرما

شروع پروژه

محل اجراي پروژه

شرح مختصر کارهاي انجام شده

 16

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

شرکت رايانه قدس رضوي

1386

آستان قدس رضوي - مشهد

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 5.000.000 برگ اسناد در نرم افزار

17

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

سازمان فن آوري اطلاعات شهرداري کرمانشاه

1386

شهرداری کرمانشاه

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 5.000.000 برگ اسناد در نرم افزار

18

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

شرکت بهره برداری تولید برق فارس

1388

تولید برق شیراز

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 270.000 برگ اسناد در نرم افزار

19

خدمات اسکن پرونده­ های موجود در بایگانی

سازمان ملی زمین و مسکن

1388

تهران

اسکن و داده آمائی و دسته ­بندی موضوعی1.300.000 برگ اسناد


20

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

شرکت توزیع نیروی برق یزد

1388

یزد

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 340.000 برگ اسناد در نرم افزار

21

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

اداره کل ثبت اسناد واملاک استان تهران

1389

اداره ثبت شمالغرب

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 1.500.000 برگ اسناد در نرم افزار

سوابق اجرائی شرکت پويا پرند

رديف

موضوع خدمات

نام کارفرما

شروع پروژه

محل اجراي پروژه

شرح مختصر کارهاي انجام شده

22

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

شرکت مدیریت تولید برق شهید رجائی

1389

قزوین

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 690.000 برگ اسناد در نرم افزار

23

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

شرکت مدیریت تولید برق لوشان

1389

لوشان

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 76.000برگ اسناد در نرم افزار

24

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

مدیریت تولید برق زرند کرمان

1389

کرمان

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 50.000 برگ اسناد در نرم افزار

25

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

سازمان صنایع و معادن تهران

1389

تهران

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 6.000.000 برگ اسناد در نرم افزار

سوابق اجرائی شرکت پويا پرند

رديف

موضوع خدمات

نام کارفرما

شروع پروژه

محل اجراي پروژه

شرح مختصر کارهاي انجام شده

26

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

تولید برق آذربایجان غربی

1389

ارومیه

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 75.000 برگ اسناد در نرم افزار

27

ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد سجلی

اداره کل ثبت احوال استان خوزستان

1390

اهواز

اسکن 7.200.000 برگ اسناد سجلی و داه آمائی در سامانه

28

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

سازمان حمل و نقل ترافیک

1390

تهران

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 500.000 برگ اسناد در نرم افزار

29

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

سازمان توسعه برق ایران

1390

تهران

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 75.000 برگ اسناد در نرم افزار

30

ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد

اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

1391

ادارت ثبتی استان تهران

اسکن و داده آمائی 15.000.000 برگ از پرونده های ثبتی

31

اسکن میکروفیلم

دانشگاه صنعتی شریف

1392

کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف

اسکن و بهینه سازی 100.000 فریم میکروفیلم

32

تهیه، نصب و راه اندازي نرم افزار مدیریت اسناد و آرشیو الکترونیکی DocuWare و ایجاد آرشيو اسناد

شرکت نفت مناطق مرکزی ایران

1392

تهران

نصب و راه اندازي نرم افزار DocuWare واسکن و داده آمائی 600.000 برگ اسناد پرسنلی در نرم افزار

33

ایجاد آرشیو الکترونیکی اسناد

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور –اداره کل مالکیت صنعتی

1393

تهران

اسکن و داده آمائی پرونده های علائم تجاری و ثبت اختراعات و املاک صنعتی

how to cheat on wife link how to cheat on my husband
abortion clinics austin tx gruene-kehl.de where to get an abortion
rite aid pharmacy application centaurico.com rite aid makeup coupons
discount coupons for prescription medications free grocery store coupons prescription coupon
discount prescription drug cards prescriptions coupons viagra coupons and discounts
transfer prescription coupon discount prescription coupons prescription discounts cards
discount coupons for prescriptions open new prescription coupon
viagra online coupon paine.edu free prescription drug discount card
can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone can i take antabuse and naltrexone
کلیه حقوق وب سایت محفوظ می باشد.
طراحی سایت: گروه هنر و برنامه نویسی مهرگان